• Kontakt
  • ZADZWOŃ 22 424 55 99 CZYNNE PON.- PT. OD 10:00 DO 18:00
  • 100-dniowe prawo zwrotu
  • Dostawa kurierem GRATIS
×
REGULAMIN

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.minuta.pl.
2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926),
2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204),
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:
1. Sprzedawca - Daniel Strasburger prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LUKS Daniel Strasburger z siedzibą w Warszawie (02-393) przy ul. Włodarzewskiej 87 lok. 50, posiadający numer NIP: 526-154-90-41, REGON: 015486123, będący właścicielem Sklepu.
2. Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.minuta.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
3. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
5. Towar - rzecz ruchome oferowane przez Sklep, w szczególności zegarki oraz biżuteria; wszystkie Towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.
6. Zamówienie - procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy; Sklep umożliwia również złożenie Zamówienia drogą telefoniczną lub mailową.
7. Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.
8. Rejestracja - czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych o charakterze osobowym w celu założenia Konta.
9. Dane - dane Klienta, w tym, dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
10. Konto - utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Towarów.
11. Cena - cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
12. Koszty dostawy - koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Klient.
13. Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
14. Przelew dedykowany - przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

§ 3 Ogólne warunki

1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
3. Przed dokonaniem Rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
4. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkich jego Załączników, stanowiących jego integralną część.
5. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu.
6. Klient oświadcza, że poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.
7. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
8. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.

§ 4 Konto

1. Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
2. Rejestracja Klienta jest bezpłatna.
3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www.minuta.pl.
4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Dokonując Rejestracji Klient - Konsument podaje następujące Dane:
a) hasło,
b) adres e-mail,
c) imię i nazwisko,
d) adres,
e) numer telefonu.
6. W zależności od wyboru Klienta, może on podać w Formularzu rejestracyjnym także numer NIP.
7. Dokonując Rejestracji Klient nie będący Konsumentem (firma) podaje następujące Dane:
a) nazwę firmy,
b) imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie,
c) adres firmy,
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.
8. Postanowienie ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
9. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
10. Posiadanie Konta umożliwia Klientowi w szczególności:
a) składanie Zamówień,
b) przeglądanie historii Zamówień,
c) monitorowanie statusu płatności za złożone Zamówienia.
11. Login oraz hasło mają charakter poufny.
12. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

§ 5 Złożenie Zamówienia

1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:
a) za pośrednictwem Konta,
b) poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji,
c) telefonicznie pod numerem 22 424 55 99,
d) drogą mailową na adres: biuro@minuta.pl.
2. Złożenie Zamówienia w trybie określony w ust. 1 pkt a-b powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
3. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do negocjowania Cen z wybranymi Klientami, udzielania im specjalnych rabatów oraz przeprowadzania promocji na stronie Sklepu.
5. Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, wyboru sposobu odbioru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy płatności.
6. Poprzez kliknięcie ikony "Złóż zamówienie" Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
7. W przypadku składania Zamówień w trybie określonym w ust. 1 pkt c-d powyżej Klient - Konsument podaje następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) adres,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu.
8. W przypadku składania Zamówień w trybie określonym w ust. 1 pkt c-d powyżej Klient - firma podaje następujące dane osobowe:
a) nazwę firmy,
b) imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie,
c) adres firmy,
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.
9. Po złożeniu zamówienia w trybie ust. 1 pkt. a-b Klient otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail lub numerem telefonu.
11. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
12. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw niektórych konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zgodnie z którymi Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyn. Sklep Minuta.pl wydłuża ten termin do 60 (sześćdziesięciu) dni.
13. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy w trybie określonym w ust. 12 powyżej procedura zwrotu Towaru odbywa się w następującej kolejności:
a) Klient przesyła drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy: biuro@minuta.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze wskazaniem rachunku bankowego, na jaki uiszczona za Towar należność ma zostać zwrócona,
b) Sprzedawca wskazuje adres magazynu, na jaki Klient zobowiązany jest wysłać Towar.
14. Towar zwrócony w trybie określonym w ust. 13 powyżej powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży. Koszty wysyłki ponosi Klient.
15. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
16. Zwrot należności odbywa się jedynie przelewem na konto bankowe Klienta, którego Klient jest właścicielem, po przyjęciu przez magazyn Towaru. Magazyn odmawia przyjęcia Towaru, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 14 powyżej.
17. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu w złożone przez Klienta Zamówienie.
18. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia w magazynie Sklepu, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.
19. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sklepu i niemożności zdobycia go na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany.
20. W przypadku określonym w ust. 19 powyżej Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sklepu związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.

§ 6 Zamówienia specjalne

1. Sklep prowadzi realizację Zamówień specjalnych, w szczególności dotyczących Towaru w większych ilościach lub Towaru o specjalnych właściwościach (np. zawierających logo Klienta).
2. Zamówienia specjalne realizowane są w oparciu o indywidualne ustalenia dokonane z Klientem, w szczególności dotyczące Ceny, sposobu dostawy, właściwości Towaru.
3. W przypadku dokonywania Zamówienia na Towar o specjalnych właściwościach, Klient otrzymuje próbne demo Towaru. Całość Zamówienia realizowana jest po akceptacji demo przez Klienta.
4. Z chwilą akceptacji demo Klient zobowiązany jest do zapłaty należności za zamówiony Towar.
5. W przypadku złożenia Zamówienia na Towar w większych ilościach lub na Towar o specjalnych właściwościach, uprawnienia określone w § 5 ust. 12 niniejszego Regulaminu nie przysługują.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przyznawania klientom specjalnych warunków zakupu, w szczególności odraczania terminu płatności lub pomijania procedury zamówień demo, o której mowa w ust. 3 powyżej.

§ 7 Płatności

1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
a) płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa),
b) przelew na konto,
c) Przelew dedykowany,
d) karta płatnicza,
e) w systemie ratalnym
f) płatność gotówką przy odbiorze w biurze handlowym Sprzedawcy.
3. W przypadku składania Zamówień w trybie określonym w § 5 ust. 1 pkt c-d nie jest możliwa płatność kartą płatniczą (§ 7 ust. 2 pkt d).
4. Poprzez wybór opcji sprzedaży ratalnej, o której mowa w ust. 2 pkt. e powyżej, szczegóły określają odrębne warunki sprzedaży ratalnej dostępne pod adresem: http://www.minuta.pl/obszar,zakupy-na-raty.html.
5. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub Przelewu dedykowanego, Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.
6. W przypadku wyboru płatności "przelew na konto" Kupujący dokonuje zapłaty na wskazany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy:
BRE Bank S.A. - mBank: 17 1140 2004 0000 3702 3213 2548.
7. Biuro handlowe Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt. f powyżej znajduje się w Warszawie, przy ul. Włodarzewskiej 87/50.
8. O możliwości odebrania przesyłki w biurze handlowym Klient zostaje powiadomiony drogą e-mail lub telefonicznie. Odbiór przesyłek w biurze handlowym odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00.
9. Klient zobowiązuje się do odebrania przesyłki w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 8 powyżej. Przesyłki nieodebrane w oznaczonym terminie zostają przesłane do magazynu, a Zamówienie zostaje anulowane.
10. Postanowienie ust. 9 powyżej zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku Zamówień specjalnych, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.
11. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.
12. Faktury VAT oraz paragony przesyłane są Klientowi drogą e-mail w wersji elektronicznej - pliku PDF z podpisem certyfikowanym.
13. Faktury VAT oraz paragony w formie papierowej przesyłane są Klientowi na jego pisemne żądanie w tym przedmiocie.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przyznawania szczególnych rabatów przy płatnościach dokonywanych kartą płatniczą lub Przelewem dedykowanym. Rabaty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie łączą się z innymi promocjami przeprowadzanymi na stronie Sklepu.

§ 8 Dostawa

1. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment realizacji Zamówienia tj. otrzymania Towaru przez Klienta.
2. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Unii Europejskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. O fakcie wysłania Towaru Klient zostaje poinformowany drogą mailową.
4. Koszty dostawy Towaru na ternie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą 19,00 zł (słownie: dziewiętnaście złotych), bez względu na parametry i ilość zamówionego Towaru. W przypadku Zamówień powyżej kwoty 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca.
5. Koszty dostawy Towaru za granicę uzależnione są od kraju Dostawy. Szczegółowy cennik Kosztów dostawy znajduje się przy wyborze formy płatności.
6. Podczas odbioru Towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem składanym wobec kuriera.
7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.
8. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
9. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu.
10. W przypadku Zamówień kilku Towarów pochodzących od różnych producentów mogą one być realizowane w osobnych partiach.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

1. Większość Towarów oferowanych w Sklepie jest objęta gwarancją producentów lub dystrybutorów.
2. Produkty nie posiadające gwarancji objęte są rękojmią, zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).
3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
4. Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku adresu lub Towaru nieobjętego gwarancją, Klient zobowiązany jest przesłać mailem Sprzedawcy zapytanie o wskazanie adresu serwisu dystrybutora lub producenta, pod który należy skierować reklamację.
5. Rozpatrywane są reklamacje, które:
a) złożone są pisemnie przez Klienta na odpowiedni adres,
b) zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Klient oczekuje,
c) dostarczone są w oryginalnym opakowaniu wraz z gwarancją jeśli taka została udzielona oraz dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT),
d) są podpisane i zawierają aktualne dane Klienta.
6. Reklamacja powinna zostać sporządzona pisemnie i wraz z Towarem którego dotyczy zostać przesłana paczką za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub osobiście na odpowiedni adres. Reklamowany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony do transportu.
7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
8. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym w ust. 7 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
9. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.
10. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.
11. Roszczenia wynikające z rękojmi (§ 9 ust. 2) o naprawę, wymianę towaru oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy z tytułu niezgodności Towaru z umową mogą być wykonane w terminie rocznym od stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z umową, lecz zakończenie tego terminu ulega wstrzymaniu do czasu upływu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

§ 11 Dane osobowe

1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail Grupie Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60 - 324) przy ul. Marcelińskiej 90 w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.minuta.pl.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. w celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klient posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.). 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

___________________________ r.
(miejscowość, data)

________________________
(imię i nazwisko konsumenta)

________________________
(adres zamieszkania)

LUKS Daniel Strasburger
ul. Włodarzewska 87 lok. 50
02 - 393 Warszawa

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy ____________________________________ nr _____________________ zawartej dnia___________________________ r.

Proszę o zwrot kwoty ______________zł (słownie: _______________________________________) na konto nr _______________________________________________________________________. Zwracam ___________________________________________________ w stanie niezmienionym.

_________________________
podpis Konsumenta

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.minuta.pl , zwanego dalej "Sklepem".

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Administratorem danych osobowych Zamawiających w Sklepie jest Daniel Strasburger prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LUKS Daniel Strasburger z siedzibą w Warszawie (02-393) przy ul. Włodarzewskiej 87 lok. 50, posiadający numer NIP: 526-154-90-41, REGON: 015486123, właściciel Sklepu, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej "Sprzedawcą". Zakres zbierania danych

Sprzedawca zbiera dane Klientów, w szczególności składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.

W celu złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Klientem, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy jak również numeru telefonu.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

W zależności od udzielenia przez Klienta zgody podczas składania Zamówienia podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Sprzedawcę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

W zależności od udzielenia przez Klienta zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Sprzedawcę bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

Sprzedawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawo dostępu

Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Mechanizm cookies

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:

C_CATEGORY_ID = "_ci" - zapamiętanie ID kategorii, z której przeszliśmy C_COMPARE_PRODUCTS = "_cp" - identyfikatory produktów dodanych do porównania C_CULTURE = "_cl" - wybrany język C_CURRENCY = "_cr" - wybrana waluta C_DEALER_HASH = "_dh" - identyfikator sesji handlowca C_EXTERNAL_SOURCE_SKAPIEC = "_ess" - ciasteczka do obsługi reklam C_EXTERNAL_SOURCE_TRADEDOUBLER = "tradedoubler" - ciasteczka do obsługi reklam C_FROM = "_f" - zapamiętany ostatni parametr skad C_FROM_LIST = "_fl" - lista wszystkich parametrów skad C_ITEMS_PER_PAGE_CODE = "_ippc" - zapamiętany wybór ilości towarów na stronie C_LAST_ORDER_ID = "_loi" - identyfikator zamówienia potrzebny do utrzymania trwałego koszyka C_LAST_SEARCH_LINK = "_lsl" - ostatni wynik wyszukiwania C_LAST_VISITED_PRODUCTS = "_lvp" - ostatnio przeglądane produkty C_ORDER_ID = "_oi" - identyfikator zamówienia niezbędny do utrzymania aktualnej sesji C_REMEMBER_LOGIN = "_rl" - czy pamiętać logowanie C_REPOSITORY_PRODUCTS = "_rp" - produkty w schowku C_SEARCH_TEXT_COUNT = "_stc" - liczba znalezionych produktów przy wyszukiwarce tekstowej C_SENT_ORDER_ID = "_soi" - ostatnio zakończone zamówienie C_SENT_ORDER_IDS = "_sois" - listat ostatnio zakończonych zamówień w przypadku dzielenia zamówienia C_SORT_BY_CODE = "_sbc" - ostatni wybór sortowania C_VIEW_ID_CODE = "_vic" - ostatni wybór widoku listy towarów "u" Marketing __utma __utmb __utmc __utmz Pliki cookie analityczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Klientów są udostępnianie Grupie Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60 - 324) przy ul. Marcelińskiej 90 w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej za pośrednictwem Sklepu transakcji. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), Klientom przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich danych osobowych innemu administratorowi danych.

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Dane osobowe Klientów zostały zgłoszone przez Sprzedawcę do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy.

Zmiany Polityki Prywatności

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 26.03.2013