• Kontakt
  • ZADZWOŃ 22 424 55 99 CZYNNE PON.- PT. OD 9:00 DO 19:00
  • 100-dniowe prawo zwrotu
  • Dostawa GRATIS od 200 zł
×

Regulamin

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.minuta.pl.
2. Podstawę prawną Regulaminu stanowią w szczególności:
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922 z poźn. zm.),
2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823).

§ 2 Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:
1. Sprzedawca - Daniel Strasburger prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LUKS Daniel Strasburger z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 194 lok. 25 D, posiadający numer NIP: 526-154-90-41, REGON: 015486123, będący właścicielem Sklepu.
2. Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.minuta.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
3. Klient osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z rozumieniem art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
5. Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sklep, w szczególności zegarki oraz biżuteria; wszystkie Towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.
6. Zamówienie - procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy; Sklep umożliwia również złożenie Zamówienia drogą telefoniczną lub mailową.
7. Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.
8. Rejestracja - czynność polegająca na przesłaniu przez Klienta danych, w tym danych osobowych, w celu założenia Konta.
9. Dane - dane Klienta, w tym dane osobowe, przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
10. Konto - utworzone po dokonaniu Rejestracji indywidualne Konto, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Towarów.
11. Cena - cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
12. Koszty dostawy - opłaty pobierane za dostarczenie Towaru do Klienta, określone w Regulaminie.
13. Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, dokonywana w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. 14. Przelew dedykowany - przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
15. Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

§ 3 Ogólne warunki

1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
2. W celu korzystania ze stron Sklepu Klient powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Klienta powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".
3. Przed dokonaniem Rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
4. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkich jego Załączników, w tym Politykę Prywatności, stanowiących jego integralną część.
5. W związku z Rejestracją Sprzedawca przetwarza Dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla korzystania z Konta i ze Sklepu.
6. W związku ze złożeniem Zamówienia Sprzedawca przetwarza Dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.
7. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.
9. Klient przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedawcą dotyczący realizacji zamówień oraz świadczenia Usług odbywa się:
a) drogą mailową na adres: biuro@minuta.pl lub sklep@minuta.pl
b) drogą telefoniczną: Punkt stacjonarny Minuta.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00 pod numerem: 22 424 55 99
c) za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem elektronicznym
http://www.minuta.pl/kontakt
d) listownie - Punkt stacjonarny Minuta.pl, (02-390) Warszawa, ul. Grójecka 194 lok. 25 D.

§ 4 Konto

1. W celu założenia Konta należy dokonać Rejestracji.
2. Rejestracja jest bezpłatna.
3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www.minuta.pl.
4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Dokonując Rejestracji Klient - Konsument podaje następujące Dane:
a) hasło,
b) adres e-mail,
c) imię i nazwisko,
d) adres,
e) numer telefonu.
6. W zależności od wyboru Klienta, może on podać w Formularzu rejestracyjnym także numer NIP.
7. Dokonując Rejestracji Klient niebędący Konsumentem (firma) podaje następujące Dane:
a) nazwę firmy,
b) imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie,
c) adres firmy,
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.
8. W odniesieniu do Klienta niebędącego Konsumentem (firma) postanowienie ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
9. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
10. Posiadanie Konta umożliwia Klientowi w szczególności:
a) składanie Zamówień,
b) przeglądanie historii Zamówień,
c) monitorowanie statusu płatności za złożone Zamówienia.
11. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.
12. Klient przyjmuje do wiadomości, że login oraz hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną dużą literę oraz cyfrę lub znak specjalny.
13. Każde naruszenie poufności hasła Użytkownik powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.

§ 5 Złożenie Zamówienia

1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:
a) za pośrednictwem Konta na stronie www.minuta.pl,
b) poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji,
c) telefonicznie pod numerem 22 424 55 99,
d) drogą mailową na adres: biuro@minuta.pl lub sklep@minuta.pl.
2. Złożenie Zamówienia w trybie określonym w ust. 1 pkt a) i b) powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
3. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena Towaru z chwili złożenia Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do negocjowania Ceny z wybranymi Klientami, udzielania im specjalnych rabatów oraz przeprowadzania promocji na stronie Sklepu.
5. Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, wyboru sposobu odbioru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy płatności.
6. Poprzez kliknięcie ikony "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz Cenę i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
7. Klient - Konsument podczas składania Zamówienia podaje następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) adres,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu.
8. Klient niebędący Konsumentem (firma) podczas składania Zamówienia podaje następujące dane osobowe:
a) nazwę firmy,
b) imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie,
c) adres firmy,
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.
9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia i przyjęcie go do realizacji oraz:
1) informację o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia lub terminie, w którym Sprzedawca będzie w stanie wskazać, kiedy Zamówienie będzie zrealizowane, w szczególności zamówienie, o którym mowa w § 6 Regulaminu,
2) Regulamin,
3) wzór odstąpienia od Umowy oraz pouczenie,
przy czym przypadku, gdy płatność dokonywana jest za pomocą jednej z metod wskazanych § 7 ust. 1 lit. b) lub c) Regulaminu, Klient uprzednio otrzymuje wiadomość informującą o oczekiwaniu na autoryzację płatności, a wraz z nią informację i załączniki wskazane w pkt. 1-3 powyżej.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail lub numerem telefonu, co uniemożliwia realizację Zamówienia.
11.W kolejnej wiadomości zatytułowanej "Zamówienie zostało wysłane" Klient jest informowany o wysłaniu zamówienia.
12. W następnej wiadomości Klient otrzymuje paragon lub fakturę jako załącznik do wiadomości.
13. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
14. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, uprawniony jest, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 (czternastu) dni bez podania przyczyn. Sklep Minuta.pl wydłuża ten termin do 100 (sto) dni, przy czym wydłużenie terminu nie dotyczy Zamówień, za które Płatność realizowana jest w sposób wskazany w § 7 ust. 1 lit. f) Regulaminu (płatność ratalna). Termin ten należy liczyć od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy; w przypadku, gdy zamówione Towary dostarczane były osobno, termin ten należy liczyć od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
15. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Towarów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
16. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy Towaru do Sprzedawcy.
17. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy w trybie określonym w ust. 14 powyżej procedura zwrotu Towaru odbywa się w następującej kolejności:
a) Klient przesyła drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy: biuro@minuta.pl lub przesyła tradycyjną pocztą na adres Punkt stacjonarny Minuta.pl, (02-390) Warszawa, ul. Grójecka 194 lok. 25 D, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument chce otrzymać zwrot płatności poprzez przelew, wskazuje w tym celu rachunek bankowy, na jaki uiszczona za Towar należność ma zostać zwrócona,
b) Sprzedawca wskazuje adres magazynu, na jaki Klient zobowiązany jest wysłać Towar.
18. Towar zwrócony powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące czynnikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
19. Sprzedawca dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (o ile jest to możliwe), chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy swój rachunek bankowy.
20. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest wysyłany Klientowi na podany przez niego adres e-mail niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
21. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 17 lit. a) powyżej, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym poniesione przez Konsumenta koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 16 powyżej.
22. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
23. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 24. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
25. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
26. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu w złożone przez Klienta Zamówienie.
27. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia w magazynie Sklepu, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.
28. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sklepu i niemożności zdobycia go na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany.
29. W przypadku określonym w ust. 28 powyżej Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sklepu związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.

§ 6 Zamówienia specjalne

1. Sklep prowadzi realizację Zamówień specjalnych, w szczególności dotyczących Towaru w większych ilościach lub Towaru o specjalnych właściwościach (np. Towarów zawierających logo Klienta, pasków, zegarków).
2. Zamówienia specjalne realizowane są w oparciu o indywidualne ustalenia dokonane z Klientem, w szczególności dotyczące Ceny, sposobu dostawy, właściwości Towaru.
3. W przypadku dokonywania Zamówienia na Towar o specjalnych właściwościach, Klient zobowiązany jest do zapłaty należności za zamówiony Towar.
4. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, o jakich mowa w niniejszym paragrafie.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przyznawania Klientom specjalnych warunków zakupu, w szczególności odraczania terminu płatności.

§ 7 Płatności

1. Klient dokonuje Płatności niezwłocznie przy złożeniu Zamówienia, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu otrzymania wiadomości potwierdzającej złożenie Zamówienia i przyjęcie go do realizacji, o której mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 poniżej, Klient może dokonać Płatności za pomocą jednego z niżej wymienionych sposobów:
a) za pobraniem - ta forma Płatności oznacza, że Klient dokonuje zapłaty z tytułu Ceny i Kosztów dostawy Towaru przy odbiorze przesyłki,
b) przelewem bankowym na konto Sprzedawcy,
c) Przelewem dedykowanym,
d) kartą płatniczą,
e) płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze w Punkcie stacjonarnym,
f) płatność w ratach.
2. W przypadku dostawy Zamówienia za granicę Klient może dokonać Płatności jedynie za pomocą sposobów wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d) lub f) powyżej.
3. W przypadku, gdy wartość Zamówienia przekracza kwotę 6500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto, a Klient wybrał sposób dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient może dokonać płatności jedynie za pomocą sposobów wskazanych w ust. 1 lit. b), c) i d) lub f) powyżej.
4. W przypadku składania Zamówień w trybie określonym w § 5 ust. 1 lit. c) lub d), Klient może dokonać płatności tylko jedynie za pomocą sposobów wskazanych w ust. 1 lit. a) lub b) powyżej.
5. Szczegóły sprzedaży ratalnej określają odrębne warunki dostępne pod adresem: http://www.minuta.pl/obszar,zakupy-na-raty.html.
6. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub Przelewu dedykowanego, Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.
7. W przypadku wyboru płatności "przelew na konto" Klient dokonuje zapłaty na wskazany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy: ING BANK ŚLĄSKI: 86 1050 1025 1000 0092 2110 8377.
8. Punkt stacjonarny, o którym mowa w ust. 1. lit. e) powyżej, znajduje się w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194 lok. 25 D.
9. O możliwości odebrania przesyłki w Punkcie stacjonarnym Minuta.pl Klient zostaje powiadomiony drogą e-mail, SMS lub telefonicznie. Odbiór przesyłek w Punkcie stacjonarnym odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00.
10. Klient zobowiązuje się do odebrania przesyłki w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9 powyżej. Przesyłki nieodebrane w oznaczonym terminie zostają przesłane do magazynu, a Zamówienie zostaje anulowane.
11. Postanowienie ust. 10 zdanie drugie powyżej nie ma zastosowania w przypadku Zamówień specjalnych, o których mowa w § 6 Regulaminu.
12. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
13. Faktury VAT oraz paragony przesyłane są Klientowi drogą e-mail w wersji elektronicznej - pliku PDF.
14. Faktury VAT oraz paragony w formie papierowej przesyłane są Klientowi na jego pisemne żądanie w tym przedmiocie.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przyznawania kodów rabatowych w ramach akcji promocyjnych. Warunki ich przyznawania zostaną każdorazowo określone przy danej akcji promocyjnej.

§ 8 Dostawa

1. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment realizacji Zamówienia, tj. otrzymania Towaru przez Klienta.
2. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Unii Europejskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. O fakcie wysłania Towaru Klient zostaje poinformowany drogą mailową.
4. Koszty dostawy Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych). W przypadku Zamówień powyżej kwoty 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) brutto, Konsument nie ponosi kosztów dostawy.
5. Koszty dostawy Towaru do krajów Unii Europejskiej są każdorazowo podane w Sklepie i widoczne przy składaniu Zamówienia. Przesyłki zagraniczne wysyłane są po dokonanej przedpłacie.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 Regulaminu.
7. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
8. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu.
9. W przypadku Zamówień kilku Towarów mogą one być realizowane w osobnych partiach.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

1. Towary objęte są gwarancją producentów lub dystrybutorów. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji, reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku adresu Klient winien przesłać mailem Sprzedawcy zapytanie o wskazanie adresu serwisu dystrybutora lub producenta, pod który należy skierować reklamację. Reklamacje oparte o gwarancje rozpatrywane są na zasadach wskazanych w karcie gwarancyjnej, a w kwestiach nieuregulowanych - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Produkty objęte są rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Reklamacje oparte o rękojmię rozpatrywane są na zasadach wskazanych w Regulaminie, a w kwestiach nieuregulowanych - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
4. Klient winien złożyć reklamację na adres Sprzedawcy: Minuta.pl, ul. Grójecka 194 lok. 25 D, 02-390 Warszawa,
5. Rozpatrywane są reklamacje, które:
a) złożone są pisemnie przez Klienta na odpowiedni adres,
b) zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Klient oczekuje,
c) składane są wraz z gwarancją jeśli taka została udzielona oraz dowodem zakupu (w szczególności paragon lub faktura VAT),
d) są podpisane i zawierają aktualne dane Klienta,
e) wskazują sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację - odpowiedź pisemna lub za pośrednictwem e-mail lub sms.
6. Reklamacja powinna zostać sporządzona pisemnie i wraz z Towarem, którego dotyczy, zostać przesłana paczką za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub osobiście na odpowiedni adres. Reklamowany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony do transportu.
7. Jeżeli jest to możliwe, reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.
8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
9. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym w ust. 8 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
10. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.
12. Roszczenia wynikające z rękojmi (ust. 2 powyżej) o naprawę, wymianę towaru oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy z tytułu niezgodności Towaru z umową mogą być wykonane w terminie rocznym od stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z umową, lecz zakończenie tego terminu ulega wstrzymaniu do czasu upływu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
13. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

§ 11 Dane osobowe

1. Administratorem danych Klientów jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu obsługi Konta, realizacji składanych Zamówień, kontaktu z Klientem oraz w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody także w celach marketingowych, w tym również przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej - składanie i realizacja Zamówień. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.).
3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
4. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.
5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), w zakładce: Konsumenci - Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
6. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ("Sąd Polubowny"), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
7. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
8. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 7 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
9.Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
10. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
11. Klient będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.
12. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
ec.europa.eu/consumers/odr/
13. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.minuta.pl, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu Zamówienia przez Klienta.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu umieszczonego na stronie Sklepu. Klient jest związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) winno nastąpić poprzez przesłanie Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta.

Załączniki do regulaminu:
1 - wzór odstąpienia od umowy
2- pouczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży)

..............................................
(miejscowość, data)

...............................................
(imię i nazwisko konsumenta)

...............................................
(adres zamieszkania)

LUKS Daniel Strasburger
ul. Grójecka 194 lok. 25 D
02 - 390 Warszawa

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683) odstępuję od umowy sprzedaży ..................................... (zakupiony produkt), numer zamówienia .............................. zawartej dnia ...................

[ ] Zgadzam się na zwrot kosztów na moje konto , które podaję poniżej:
Nr konta: .....................................................................

.......................................................
podpis Konsumenta

Załącznik nr 2 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Szanowni Państwo,
Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 100 dni (dla zakupów ratalnych termin wynosi 14 dni) bez podania przyczyny. Ustawowo zagwarantowany termin do odstąpienia od umowy to 14 dni, jednak jak wskazano powyżej Sprzedawca wydłuża ten termin do 100 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Termin ten należy liczyć od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy; w przypadku, gdy rzeczy dostarczane były osobno, termin ten należy liczyć od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązani są Państwo poinformować Sprzedawcę: Daniela Strasburgera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LUKS Daniel Strasburger z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójecka 194 lok. 25 D, drogą mailową na adres e-mail: biuro@minuta.pl lub listową. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.minuta.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu niezwłocznie wszystkie otrzymane od Państwa płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, np. został przez Państwa wskazany rachunek bankowy, na który płatność ma zostać zwrócona; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Informujemy Państwa, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.