• Kontakt
  • MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ 22 424 55 99 CZYNNE OD PON. DO PT. OD 9:00 DO 19:00
  • 100-dniowe prawo zwrotu
  • Dostawa GRATIS od 200 zł
×

Regulamin

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.minuta.pl. oraz dla wersji mobilnej pod adresem www.m.minuta.pl
2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:
1. Sprzedawca - Daniel Strasburger prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LUKS Daniel Strasburger z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 194 lok. 25 D, posiadający numer NIP: 526-154-90-41, REGON: 015486123, będący właścicielem Sklepu.
2. Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.minuta.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
3. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
5. Towar - rzecz ruchome oferowane przez Sklep, w szczególności zegarki oraz biżuteria; wszystkie Towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.
6. Zamówienie - procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy; Sklep umożliwia również złożenie Zamówienia drogą telefoniczną lub mailową.
7. Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.
8. Rejestracja - czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych o charakterze osobowym w celu założenia Konta.
9. Dane - dane Klienta, w tym, dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
10. Konto - utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Towarów.
11. Cena - cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
12. Koszty dostawy - koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Klient.
13. Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
14. Przelew dedykowany - przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

§ 3 Ogólne warunki

1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
3. Przed dokonaniem Rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
4. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkich jego Załączników, stanowiących jego integralną część.
5. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu.
6. Klient oświadcza, że poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.
7. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
8. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.
9. Klient przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedawcą dotyczący realizacji zamówień oraz świadczenia Usług odbywa się:

a) drogą mailową na adres: biuro@minuta.pl lub sklep@minuta.pl
b) drogą telefoniczną: Punkt stacjonarny Minuta.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00 pod numerem: 22 424 55 99
c) za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem elektronicznym http://www.minuta.pl/kontakt
d) listownie - Punkt stacjonarny Minuta.pl, (02-390) Warszawa, ul. Grójecka 194 lok. 25 D.

§ 4 Konto

1. W celu założenia Konta należy dokonać Rejestracji.
2. Rejestracja Klienta jest bezpłatna.
3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www.minuta.pl, www.m.minuta.pl
4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Dokonując Rejestracji Klient - Konsument podaje następujące Dane:
a) hasło,
b) adres e-mail,
c) imię i nazwisko,
d) adres,
e) numer telefonu.
6. W zależności od wyboru Klienta, może on podać w Formularzu rejestracyjnym także numer NIP.
7. Dokonując Rejestracji Klient nie będący Konsumentem (firma) podaje następujące Dane:
a) nazwę firmy,
b) imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie,
c) adres firmy,
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.
8. Postanowienie ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
9. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.
10. Posiadanie Konta umożliwia Klientowi w szczególności:
a) składanie Zamówień,
b) przeglądanie historii Zamówień,
c) monitorowanie statusu płatności za złożone Zamówienia.
11. Login oraz hasło mają charakter poufny.
12. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

§ 5 Złożenie Zamówienia

1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:
a) za pośrednictwem Konta na stronie www.minuta.pl,
b) za pośrednictwem strony moblinej www.m.minuta.pl,
c) poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia na stronach, o których mowa powyżej bez dokonywania Rejestracji,
d) telefonicznie pod numerem 22 424 55 99,
e) drogą mailową na adres: biuro@minuta.pl lub sklep@minuta.pl
f) przez aplikacje dedykowane iOS i Android
2. Złożenie Zamówienia w trybie określony w ust. 1 pkt a-c i e powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
3. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do negocjowania Cen z wybranymi Klientami, udzielania im specjalnych rabatów oraz przeprowadzania promocji na stronie Sklepu.
5. Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, wyboru sposobu odbioru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy płatności.
6. Poprzez kliknięcie ikony "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
7. W przypadku składania Zamówień w trybie określonym w ust. 1 pkt a,b,e,f powyżej Klient - Konsument podaje następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) adres,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu.
8. W przypadku składania Zamówień w trybie określonym w ust. 1 pkt c-d powyżej Klient - firma podaje następujące dane osobowe:
a) nazwę firmy,
b) imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie,
c) adres firmy,
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.
9. Po złożeniu zamówienia w trybie ust. 1 pkt. a-f Klient otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie, a także otrzymuje w formie załączników:
1) niniejszy Regulamin,
2) przewidywany termin realizacji lub termin, w którym Sprzedawca będzie w stanie wskazać kiedy zamówienie będzie zrealizowane, w szczególności zamówienie, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu,
3) załącznik w postaci wzoru odstąpienia od Umowy oraz pouczenie.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail lub numerem telefonu.
11. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
12. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta , zgodnie z którymi Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyn. Sklep Minuta.pl wydłuża ten termin do 100 (sto) dni.
13. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy w trybie określonym w ust. 12 powyżej procedura zwrotu Towaru odbywa się w następującej kolejności:
a) Klient przesyła drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy: biuro@minuta.pl lub przesyła tradycyjną pocztą na adres Punkt stacjonarny Minuta.pl, (02-390) Warszawa, ul. Grójecka 194 lok. 25 D oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument wyrazi zgodę na otrzymanie zwrotu płatności poprzez przelew wskazuje w tym celu rachunek bankowy, na jaki uiszczona za Towar należność ma zostać zwrócona,
b) Sprzedawca wskazuje adres magazynu, na jaki Klient zobowiązany jest wysłać Towar.
14. Towar zwrócony powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży. Konsument przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące czynnikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
15. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (o ile jest to możliwe), chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy swój rachunek bankowy.
16. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, a także jest wysyłany Klientowi na podany przez niego adres e-mail niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
17. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 13 pkt. a powyżej, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
18. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
19. Magazyn odmawia przyjęcia Towaru, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 14 powyżej.
20. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu w złożone przez Klienta Zamówienie.
21. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia w magazynie Sklepu, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.
22. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sklepu i niemożności zdobycia go na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany.
23. W przypadku określonym w ust. 22 powyżej Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sklepu związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.

§ 6 Zamówienia specjalne

1. Sklep prowadzi realizację Zamówień specjalnych, w szczególności dotyczących Towaru w większych ilościach lub Towaru o specjalnych właściwościach (np. zawierających logo Klienta).
2. Zamówienia specjalne realizowane są w oparciu o indywidualne ustalenia dokonane z Klientem, w szczególności dotyczące Ceny, sposobu dostawy, właściwości Towaru.
3. W przypadku dokonywania Zamówienia na Towar o specjalnych właściwościach, Klient otrzymuje próbne demo Towaru. Całość Zamówienia realizowana jest po akceptacji demo przez Klienta.
4. Z chwilą akceptacji demo Klient zobowiązany jest do zapłaty należności za zamówiony Towar.
5. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, o jakich mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przyznawania klientom specjalnych warunków zakupu, w szczególności odraczania terminu płatności lub pomijania procedury zamówień demo, o której mowa w ust. 3 powyżej.

§ 7 Płatności

1.Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
a) płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa),
b) przelew na konto,
c) przelew dedykowany,
d) karta płatnicza,
e) płatność gotówką lub kartą przy odbiorze w Punkcie stacjonarnym,
f) przelewem - koszt dostawy za przesyłkę do krajów Unii Europejskiej wynosi od 72 zł do 360 zł w zależności od kierunku dostawy,
g) kartą - koszt dostawy do krajów Unii Europejskiej wynosi od 72 zł do 360 zł w zależności od kierunku dostawy,
h) płatność w ratach Santander,
i) płatność w ratach PayU.
3. W przypadku składania Zamówień w trybie określonym w § 5 ust. 1 pkt d-e nie jest możliwa płatność kartą płatniczą (§ 7 ust. 2 pkt d).
4. Poprzez wybór opcji sprzedaży ratalnej, o której mowa w ust. 2 pkt. e powyżej, szczegóły określają odrębne warunki sprzedaży ratalnej dostępne pod adresem: http://www.minuta.pl/obszar,zakupy-na-raty.html.
5. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub Przelewu dedykowanego, Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.
6. W przypadku wyboru płatności "przelew na konto" Klient dokonuje zapłaty na wskazany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy: ING BANK ŚLĄSKI: 86 1050 1025 1000 0092 2110 8377
7. Punkt stacjonarny, o którym mowa w ust. 2 pkt. e powyżej znajduje się w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 194 lok. 25 D.
8. O możliwości odebrania przesyłki w Punkcie stacjonarnym Minuta.pl, Klient zostaje powiadomiony drogą e-mail lub telefonicznie. Odbiór przesyłek w Punkcie stacjonarnym Minuta.pl odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00.
9. Klient zobowiązuje się do odebrania przesyłki w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 8 powyżej. Przesyłki nieodebrane w oznaczonym terminie zostają przesłane do magazynu, a Zamówienie zostaje anulowane.
10. Postanowienie ust. 9 powyżej zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku Zamówień specjalnych, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.
11. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.
12. Faktury VAT oraz paragony przesyłane są Klientowi drogą e-mail w wersji elektronicznej - pliku PDF z podpisem certyfikowanym.
13. Faktury VAT oraz paragony w formie papierowej przesyłane są Klientowi na jego pisemne żądanie w tym przedmiocie.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przyznawania szczególnych rabatów przy płatnościach dokonywanych kartą płatniczą lub Przelewem dedykowanym. Rabaty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie łączą się z innymi promocjami przeprowadzanymi na stronie Sklepu.
15. Przy płatnościach mobilnych (aplikacja iOS, Android lub przez stronę mobilną) nie ma możliwości zakupu na raty, o której mowa w § 7 ust. h-i. Nie jest także przewidziana dostawa zagraniczna, o której § 7 ust. f-g.

§ 8 Dostawa

1. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment realizacji Zamówienia tj. otrzymania Towaru przez Klienta.
2. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Unii Europejskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. O fakcie wysłania Towaru Klient zostaje poinformowany drogą mailową.
4. Koszty dostawy Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych), bez względu na parametry i ilość zamówionego Towaru. W przypadku Zamówień powyżej kwoty 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca.
5. Koszty dostawy Towaru do krajów Unii Europejskiej wynoszą od 72 zł do 360 zł w zależności od kierunku dostawy. Przesyłki zagraniczne wysyłane są po dokonanej przedpłacie.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.
7. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
8. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu.
9. W przypadku Zamówień kilku Towarów pochodzących od różnych producentów mogą one być realizowane w osobnych partiach.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

1. Większość Towarów oferowanych w Sklepie jest objęta gwarancją producentów lub dystrybutorów.
2. Produkty nie posiadające gwarancji objęte są rękojmią, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
4. Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku adresu lub Towaru nieobjętego gwarancją, Klient zobowiązany jest przesłać mailem Sprzedawcy zapytanie o wskazanie adresu serwisu dystrybutora lub producenta, pod który należy skierować reklamację.
5. Rozpatrywane są reklamacje, które:
a) złożone są pisemnie przez Klienta na odpowiedni adres,
b) zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Klient oczekuje,
c) składane są wraz z gwarancją jeśli taka została udzielona oraz dowodem zakupu (w szczególności paragon lub faktura VAT),
d) są podpisane i zawierają aktualne dane Klienta.
6. Reklamacja powinna zostać sporządzona pisemnie i wraz z Towarem którego dotyczy zostać przesłana paczką za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub osobiście na odpowiedni adres. Reklamowany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony do transportu.
7. Jeżeli jest to możliwe, reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.
8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
9. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym w ust. 8 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
10. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.
11. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.
12. Roszczenia wynikające z rękojmi (§ 9 ust. 2) o naprawę, wymianę towaru oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy z tytułu niezgodności Towaru z umową mogą być wykonane w terminie rocznym od stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z umową, lecz zakończenie tego terminu ulega wstrzymaniu do czasu upływu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

§ 11 Dane osobowe

1. Administratorem danych klientów jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu realizacji składanych zamówień, kontaktu z klientem oraz w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody także w celach marketingowych, w tym również przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz. U. 2013 poz. 1422).
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej - składanie i realizacja zamówień. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.minuta.pl oraz dla wersji mobilnej pod adresem www.m.minuta.pl umożliwiającej pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu zamówienia przez Zamawiającego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klient posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą Umów.
7. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
8. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 7 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
9. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

Załączniki do regulaminu:

1 - wzór odstąpienia od umowy
2- pouczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży) ___________________________ r.
(miejscowość, data)
________________________
(imię i nazwisko konsumenta)
________________________
(adres zamieszkania)

LUKS Daniel Strasburger
ul. Grójecka 194 lok. 25 D
02 - 390 Warszawa

Oświadczam, że zgodnie i na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży _________________ nr
zamówienia____________________zawartej dnia___________________________ r.

[ ] Zgadzam się na zwrot kosztów na moje konto , które podaję poniżej:
Nr konta:____________________________________________________________________.

_________________________
podpis Konsumenta

Załącznik nr 2 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Szanowni Państwo,

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 100 dni bez podania przyczyny. Ustawowo zagwarantowany termin do odstąpienia od umowy to 14 dni, jednak jak wskazano powyżej Sprzedawca wydłuża ten termin do 100 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązani są Państwo poinformować Sprzedawcę: Daniela Strasburgera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LUKS Daniel Strasburger z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójecka 194 lok. 25 D, drogą mailową na adres e-mail: biuro@minuta.pl lub listową.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu niezwłocznie wszystkie otrzymane od Państwa płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Niezwłocznie potwierdzamy otrzymanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, np. został przez Państwa wskazany rachunek bankowy, na który płatność ma zostać zwrócona. Informujemy Państwa, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje). Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie od odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.